Erelonen en kosten

 

Het “kostenplaatje” van Uw advocaat wordt uiteraard enerzijds bepaald door het aantal kosten die hij voor U maakte en anderzijds de geleverde prestaties.

Volgens de evolutie van het dossier worden op geregelde tijdstippen provisies (tussentijdse facturen) uitgeschreven.

Dit laat U toe een beeld te vormen van het totaalplaatje.  Bij de uiteindelijk afsluiting van het dossier wordt U dan een slotfactuur toegestuurd.

Sedert 1 januari 2014 is er op de kosten en erelonen van advocaten 21% BTW verschuldigd. De prestaties van schuldbemiddelaars en bemiddelaars in familiezaken blijven vrijgesteld van BTW.

Indien U voldoet aan de voorwaarden kan het kantoor Uw dossier ook behandelen in kader van de juridische tweedelijnsbijstand (zgn. "pro deo").

Het is belangrijk bij een eerste consultatie reeds te melden of U beroep kunt doen op een rechtsbijstandsverzekering.

  

ERELOON:

Het is zo dat een advocaat nog steeds een zogenaamd ‘ereloon’ ontvangt dat kan gaan van  studie van dossiers, consultaties, adviesverlening, opmaak besluiten, verzoekschriften, dagvaardingen alsook pleiten van dossiers en vacatieduur (verplaatsingstijd en wachttijd),...

De begroting van het ereloon kan volgens diverse criteria (complexiteit, specialisatiegraad, houding tegenpartij,...) en volgens afspraak als volgt worden bepaald.

1.Volgens een uurtarief:

Dit bedrag wordt bij de eerste consultatie met de cliënt afgesproken en hangt af van de specialisatiegraad van de zaak of de complexteit ervan hetzij de hoogdringendheid.

Van het uurtarieven kan in onderling overleg worden afgeweken bij bijv. incassodossiers of abonnementsdossiers.

2. Volgens de waarde van de zaak: de cliënt betaalt een bepaald percentage in onderling overleg te bepalen op de eerste consultatie

3. Vast bedrag: de cliënt en de advocaat komen een totaalbedrag overeen.

4. Jaarcontract: deze methode wordt toegepast door bedrijven die verschillende zaken aan dezelfde advocaat bezorgen.

 

KOSTEN

Naast het ereloon worden uiteraard kantoorkosten aangerekend, zoals kosten van telefonie-fax, briefwisseling, administratie, verplaatsingskosten...

Deze kosten dienen onderscheiden te worden van de gerechtskosten die afhankelijk zijn van de aard van het dossier en die tevens afzonderlijk worden verrekend (bijv. rolrechten, gerechtsdeurwaarderskosten, expeditie, rolrecht, expertise,...)

Het is ook mogelijk dat wij op verzoek van de client beroep doen op gespecialiseerde derden (vertalingen, tolken,...) waarbij deze kosten dan apart worden begroot.

Enkele kosten (niet-limitatief) op een rijtje:

 

* dossieropening

* uitgaande brieven per post

*typwerk andere dan briefwissling

*aangetekende zendingen, portkosten

*faxberichten/emailbericht (ingaand, uitgaand)

*kopie/scan, zwart-wit

*kopie/scan, kleur

*verplaatsingskosten

*Accounting

*uitgaande telefoon naar cliënt (minder dan 10 min)

*gerechtskosten

*archivering van het dossier

 

Er zijn twee aanrekeningsmethodes: ofwel worden de kosten via forfait aangerekend, ofwel worden de kosten in detail gefactureerd waarbij een volledig overzicht zal worden voorgelegd op eerste verzoek.

Een advocaat heeft de plicht om zijn dossiers 5 jaar na afsluiten te archiveren.